Vladimír TOMAJ

advokát / attorney at law / rechtsanwalt

Kontaktujte nás, e-mail: advokat@ak-tomaj.sk
0948 964 944

Oblasti praxe

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v nasledujúcich oblastiach:

občianske právo

 • majetkové právo, vrátane vymáhania pohľadávok
 • právo nehnuteľností, pozemkové práv (poskytovanie právnych služieb pre developerov pred, počas a po výstavbe, príprava všetkých dokumentov a zmlúv, komplexné zastrešenie developerského projektu po právnej stránke)
 • spisovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov

obchodné právo

 • zakladanie a správa obchodných spoločností
 • zabezpečujeme zmeny v obchodných spoločnostiach
 • sme prítomní na valných zhromaždeniach a dôležitých obchodných rokovaniach
 • právne poradenstvo v oblasti obchodného záväzkového práva
 • vymáhanie pohľadávok
 • spisovanie zmlúv a iných listín obchodnoprávnej povahy

rodinné právo

 • poradenstvo a zastupovanie v rozvodovom konaní (vrátane majetkoprávneho vysporiadania po rozvode)
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach týkajúcich sa úpravy práv a povinností k maloletým
 • právne služby týkajúce sa vyživovacej povinnosti

pracovné právo

 • zastupovanie zamestnancov pri uplatňovaní ich práv (neplatnosť výpovede, náhrada škody … )
 • spisovanie pracovných zmlúv, výpovedí a iných pracovnoprávnych dokumentov
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti agentúrneho zamestnávania

trestné právo

 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie a uplatňovanie práv poškodených v trestnom konaní
 • spisovanie žiadostí o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

ústavné právo

 • spisovanie sťažností na ústavný súd (najmä z dôvodu prieťahov v súdnom konaní)
 • spisovanie sťažností na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu