Vladimír TOMAJ

advokát / attorney at law / rechtsanwalt

Kontaktujte nás, e-mail: advokat@ak-tomaj.sk
0948 964 944

Advokát

Advokát Vladimír Tomaj úspešne absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2012. Už počas štúdia pracoval na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Tu sa pracovne, okrem iného, zaoberal aj problematikou ochrany spotrebiteľa a právnymi problémami územných samospráv a obcí. V nadväznosti na svoje pracovné skúsenosti sa problematikou ochrany spotrebiteľa zaoberal aj vo svojej diplomovej práci na tému Občianskoprávne aspekty ochrany spotrebiteľa činnosťou Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich.

Po ukončení štúdia začal pracovať ako advokátsky koncipient, keď väčšinu svojej praxe vykonával v advokátskej kancelárii JUDr. Jany Kompišovej v Bratislave. Počas koncipientskej praxe sa, dnes už advokát, Vladimír Tomaj venoval najmä právu nehnuteľností, pozemkovému právu a vymáhaniu pohľadávok.

Následne po absolvovaní advokátskych skúšok začal pôsobiť vo vlastnej advokátskej kancelárii.