Spotrebiteľská výchova a potreba ochrany spotrebiteľa

Spotrebiteľská výchova a potreba ochrany spotrebiteľa

Nakoľko ochranu spotrebiteľa, ale hlavne výchovu spotrebiteľa, považujeme za veľmi dôležitú súčasť dnešného života, plánujeme na prelome mesiacov október/november 2016 zorganizovať seminár (plánujeme bezplatný seminár) pre spotrebiteľov. Budeme radi, ak sa nám ozvú spotrebiteľské združenia, prípadne samotní spotrebitelia, ktorí by sa radi zúčastnili a dozvedeli niečo viac o svojich právach.Spotrebiteľská výchova a vzdelávanie majú v súčasnosti významné miesto v spotrebiteľskej problematike. Cieľom spotrebiteľskej výchovy je snaha vychovať zodpovedného spotrebiteľa, naučiť ho samostatne sa rozhodovať a to hlavne preto, že právne predpisy a opatrenia na jeho ochranu môžu byť účinné len vtedy, keď si jednotlivec sám určuje svoje spotrebiteľské konanie. Ide o to, aby sa postavenie oboch zúčastnených strán – spotrebiteľa aj dodávateľa – stalo vyváženejšie, aby sa spotrebiteľ zbavil strachu a neistoty pred poskytovateľom tovaru alebo služieb vyplývajúcich z nízkej úrovne poznania svojich práv, aby vedel ako kúpiť tovar alebo službu, ako s nimi nakladať, aby sa tým predišlo vzniku zlých spotrebiteľských rozhodnutí čo v mnohých prípadoch môže spôsobovať aj vážne rodinné problémy s ďalekosiahlymi následkami. Ochrane práv spotrebiteľa sa v súčasnej dobe prikladá pomerne veľký význam. Preto niet divu, že právnu úpravu vzťahov medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi nájdeme vo viacerých, či už vnútroštátnych, alebo medzinárodných predpisoch.